Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn

Trong tiếng Việt thì chúng ta không sử dụng dấu nháy đơn, mà sử dụng dấu nháy (ngoặc) kép ( " ). Còn với ngôn ngữ quốc tế thì dấu nháy đơn dùng cho văn viết, sử dụng khi cần tăng âm lượng khi đọc những câu trong dấu nháy đơn. Vì thế những logo sử dụng dấu nháy đơn cũng mong muốn một sự chú ý tương tự.

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn

Trong tiếng Việt thì chúng ta không sử dụng dấu nháy đơn, mà sử dụng dấu nháy (ngoặc) kép ( " ). Còn với ngôn ngữ quốc tế thì dấu nháy đơn dùng cho văn viết, sử dụng khi cần tăng âm lượng khi đọc những câu trong dấu nháy đơn. Vì thế những logo sử dụng dấu nháy đơn cũng mong muốn một sự chú ý tương tự.

Hãy cùng xem những logo sử dụng biểu tượng dấu nháy đơn rất đẹp và sáng tạo. Hy vọng bạn có thêm những ý tưởng cho mình khi thiết kế logo.

Estimated Time of Arrival

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn

 

Society 27

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn


Talk More


 

Two Thumbs Up

 Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn  
 

Job Quote

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn

 

Rapid Quote

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn


Mister Quote

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn

 

Quote Builder

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn
 

Buzz World Studio

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn
 

Quote Block

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn

 

Fueal Quoter

 Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn


Elephant Talk

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn


Web Company

Những logo ấn tượng sử dụng dấu nháy đơn


Quote Kid