Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

Thứ tư - 12/06/2013 09:07

Thay vì bấm vào thanh điều hướng, bạn có thể sử dụng con lăn chuột để chuyển hướng trang web. Nếu bạn có ý định thiết kế theo cách như vậy, hãy xem các ví dụ sau để tham khảo.

Bagigia

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

Friendly Gents
 

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

Whiteboard

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

Playtend
 

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

New Zealand

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

TokioLab
 

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị


Cheese Please

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

 

Marcus Thomas

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

 

Krystalrae

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

 

Air Jordan 2012

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị


Qmusic

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

 

no leath

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

 

Putzengel

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị


Fishy

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị


Tokyu Agency Recruit 2013

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị


Soleil Noir

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị

OK Studios

Những trang web sử dụng tương tác lăn chuột thú vị