Làm thế nào để đăng ký 1 tên miền?

Thứ năm - 09/05/2013 10:43

Bạn đăng ký một tên miền bằng cách đến một nơi đăng ký tên miền, có thể là một công ty lớn và nổi tiếng như Network Solutions, Register.com, hay GoDaddy.com hay một trong những công ty cung cấp tên miền nhỏ hơn bạn có thể tìm bằng cách tiến hành tìm kiếm “đăng ký tên miền” trên Google hay Yahoo!.

Bạn đăng ký tên miền bằng cách đến một nơi đăng ký tên miền, có thể là một công ty lớn và nổi tiếng như Network Solutions, Register.com, hay GoDaddy.com hay một trong những công ty cung cấp tên miền nhỏ hơn bạn có thể tìm bằng cách tiến hành tìm kiếm “đăng ký tên miền” trên Google hay Yahoo!.

 
Bạn có thể tìm một danh sách những công ty cung cấp tên miền được chấp nhận ở InterNic.com. Quá trình đăng ký luôn được mô tả trên trang chủ của công ty cung cấp tên miền. Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên miền lựa chọn của bạn (ví dụ như tên của bạn, tên doanh nghiệp ) và sau đó chọn một hậu tố hay đuôi mở rộng (.com, .net, .org., etc.).
 
Công ty cung cấp tên miền sau đó sẽ tiến hành tìm kiếm tất cả những tên miền đã được đăng ký, bao gồm cả phần đuôi mở rộng để quyết định lựa chọn của bạn có được chấp nhận hay không.
 
Nếu được, bạn có thể tiếp tục. Nếu tên miền đã được đăng ký, hầu hết các công ty cung cấp tên miền sẽ đề nghị những tên tương tự khác. Nếu bạn thật sự muốn tên miền đặc biệt đó, bạn có thể cố gắng mua lại từ chủ sở hữu hiện tại của nó.

Giả sử tên miền bạn muốn đăng ký có thể mua được, sau đó bạn tiếp tục mua tên miền từ công ty cung cấp tên miền. Sau khi bạn lựa chọn, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán bằng thẻ tín dụng và sau đó bạn đã sẵn sàng để tiến hành.