Thay vì sử dụng cách cũ quản lý thu chi bằng excel để giúp quản lý thu chi nội bộ, chúng...